ҚЫЗ-ЖИГИТЛЕР АЙТЫСЫ


Ж и г и т л е р :
Гѳззал қызлар, ӽүр қызлар,
Гил сайланды жулдызлар,-
Бәриңиз де ылғаллы,
Әттең жалқаӯ бир кыз бар.
   (Жигитлер күлиседи).
Қ ы з л а р :
Кѳтермелеп қыз мақтап,
Неге жүрсиз қыйпақлап,
Бизде ондай жалқаӯ жоқ,
Күле бермең жыртақлап?
Ж и г и т л е р :
Мәлеллеспең, тарыспаң,
Бизлер күшли арыслан.
Нәзик сулыӯ жананлар,
Қалып қоймаң жарыстан.

Қ ы з л а р :
Дәӯ болса да денеңиз,
Жарыссаңыз, жеңемиз,
Гибиртиклеп арқада,
Қалған жоқбыз еле биз.

Биз тәрбия беремиз,
Бизлер пахта теремиз,
Тәлли-пәлли тәсилди,
Жигитлерден кѳремиз.

Ж и г и т л е р :
Сизде де бар ериншек,
Назым деген келиншек,
Зып берип жүр жалт етип,
Уялады кѳринсек.

Қ ы з л а р :
Гүрилдейди трактор,
Нурлан пыян қарап жүр,
- Жалқаӯға қор болдым, -деп,
Тракторы  жылап тур.

Ол араққа тоймайды,
Қыз трактор айдайды,
Ондай менен иси жоқ,
Тек жумысты ойлайды.


Ж и г и т л е р :
Назым жеңгей ыңқылдап,
Жатыр екен тың-тыңлап,
Шақырғанда докторды,
Тура қашты тоңқылдап.

Қ ы з л а р :
Болмасаңыз алдақшы,
Сын айтысыӯ жәп-жақсы,
Гей жигитлер ғаррыдай,-
Я табельщик, я сақшы.

Аӯыр хызмет жақпаған,
Ѳзин-ѳзи мақтаған,
Арысландай жигитлер,
Қаша кѳрмең пахтдан
 
Ж и г и т л е р :
Даңқ кѳтердик қазыӯда,
Ғайрат еттик жазында,
Бундай сѳзди айтыныз,
Бизге емес, Назымға.

Қ ы з л а р :
Биз қоймаймыз дүземей,
Ис жанланбас тежемей,
Сизлер неге жүрипсиз,
Шубырысқан шѳжедей?!
  (Қызлар күлиседи).
Ж и г и т л е р :
Қызлар сѳзден жеңдиңиз,
Ӽәӯижлендик енди биз,
Бирге ғайрат салайық,
Қутлы болып келди гүз.

Ӽ ә м м е с и :
Истиң пәти қызғанда,
Даңқ, жарыста озғанға,
Ӽеш қошжақпас болмасын
Жигиттен де, қыздан да?