Еслеў хәм қәдирлеў күни

9 май 2016 жыл

          Бүгин елимиз Еслеў хәм қәдирлеў күнин белгилемекте. Бул күни  абат халқымыз Ўатан ушын жанын кыйған аталармызды еслеп бас ийеди.
          Пүткил дүнья байрамлап атырған,  фашизмниң үстинен ерискен Жеңис күни мүнәсибети менен  сайт мийманларына  бахыт, абаданлық,  бир-биреўге мийрим-шәпәәт,  ашық аспан, ислериңизде рәўаж тилеймиз!   

Ҳүрмет пенен,
Администрация

 

БИЗИҢ КҮШ

Залым Гитлер Европаны бүлдирип,
Талайларды дар ағашқа илдирип,
Қысыўметти салды адам басына,
Нешшелердиң жүрек-баўрын тилдирип.

Ана айрылып, көздиң нуры ­ баладан,
Бала айрылып, ақ сүт берген анадан,
Көз тоймастай гөззаллардың беденин,
Ғарға, қузғын азық қылған даладан.

Нәрестелер қыйрап жатыр ышқынып,
Ҳарам жаўлар қорқынышлы күш қурып,
Мине, бизиң гүл жайнаған Ўатанға,
Кирип келди айдарҳадай ысқырып.

Қоблан минип торы аттың белине,
Ерлик етип атыр туўған елине.
Алпамыстай қарақалпақ мәртлери,
Душпанларды көмип атыр гөрине.

Самолётте, атта, яки пияда,
Армияның батырлары зыяда.
Залым Гитлер есабынан жаңылды,
Күшимизге күш тең келмес дүньяда.

Ўатан қорғаў ­ ўазыйпалы исимиз,
Елеберин таўдай тасар күшимиз.
Залым Гитлер өлер күниң тақалды,
Бизлер емес ойнайтуғын кисиңиз!

Жеңис ушын тайсалмаған халқымыз,
Барған сайын минбелетер, парқымыз.
Ақырында жаўды жексен қыйратып,
Дүнья жүзин сүйсиндирер даңқымыз.
                                              1941-жыл