ҚӘЛЛИБЕК КАМАЛОВ -
Мийнет Қаҳарманы, ел аксакалы.
ӨШПЕС ЖУЛДЫЗ
1.Сөз зергери Тилеỹберген…
Тәғдирдиң буйрығы менен шерек әсир ел ағасы болып, халқымның хызметин атқардым. Туỹылған үлкемниң топырағы, ҳәр бир мүйеши, миллий менталитетиниң нәзик қашырымлары, ҳәр елатының жетискенликлери, әжайып перзентлери жүрегимде умытылмас из қалдырған. Асқар таỹлар алыслаған сайын көркемирек көринеди, дейди, ỹақыт илгерилеген сайын, өмирден кеткен қайталанбас талант ийелери мийрасларының ҳасыллығы адамды көбирек өзине тартады.
Мен поэзиямыздың өшпес жулдызы Тилеỹберген Қуппатулла улы Жумамуратовтың шығармаларын тәкирар-тәкирар көзден кеширип, усындай ойларға келемен.
Кешегидей ядымда, 1949-жылы республикамыздың жаслар шөлкеминиң басшысы болып ислеп жүрип, хызмет бабында Мойнақта болғанымда, шайыр менен таныстым. Биринши тәсир адамның ойында мөрленип қалады, сол сапары, елимиздиң белгили ғайраткери, соңырақ, Мойнақ районының басшысы болған Тилеỹмурат Қаниязов екеỹимиз Тилеỹберген аға менен бир дастурханда жүзбе-жүз отырып, дуз-дәмек болып, қосықларын тыңладық, сонда оның көркем сөз устасы, әжайып инсан екенлигине тәсийн қалғанман.
Сол ушырасыỹдан кейин Тилеỹберген Жумамуратовтың дөретиỹшилигине қызығыỹшылығым артты, баспасөзде шыққан қосықларына үлкен итибар берип оқыйтуғын болдым. Оның қосықлары газета бетлеринде жәрияланыỹдан халық ядлап алып, той-мерекелерде, мийнет майданларында айтып жүретуғын еди. 1950-1955-жыллары шайырдың «Көрген исти еттик баян», «Тон менен төбелес», «Мәспамбеттиң түси» сыяқлы шеберлик пенен жазылған поэзиялық фельетонлары баспасөзимизде бурын болмаған қубылыс ретинде ҳәммениң дыққатын аỹдарды.
«Зыпберди» фельетонында шайыр өзи ислеп атырған мәкемедеги бюрократ басшылардың ҳәр қыйлы сылтаỹлар менен хызметкерлердиң айлықларын бермей қашқалақлап жүргенлерин сынға алады.
Тарийх бойынша қәниге, сол ỹақытлары республикалық китапханада ислеп атырған зайыбым Любовь Семеновна: «Бүгин де қайнағаның қосықларын, әсиресе, «Тәпберди», «Зыпбердилер»ди сораỹшылар көп болды»,- деп келетуғын еди. (Мениң Тилеỹберген ағаны жақын ағамдай көргенимнен, Люба халқымыздың дәстүрин тутып, ол кисини «қайнаға» дейтуғын еди.)
Тилеỹберген Қуппатулла улы – қатықулақ, тақыỹа, үлкен сөз зергери, суỹырма шайыр еди. Ол жай сөйлесип отырғанда да ойланып турмастан қосықты төкпелетеди, ҳайран қалатуғын едик. Және оның бир таптырмайтуғын қәсийети – шығарған қосықларын ядтан айтады.
-Ҳаỹ, Тилеỹберген аға, Сиз қалай ҳәмме шығармаларыңызды ядтан айта аласыз?- деп саỹал берсек, ол тек күлимсиреп қояберер еди. Бул Аллатааланың шайырға берген үлкен байлығы, алтын ғәзийнеси екен.
Мен Тилеўберген Жумамуратов поэзиясындағы айрықша таланты, күшли импровизацияны қүдиретли вулканға усатар едим. Кең даланы қақ бөлип, жерден бурқырап, пуў көтериледи, жалынлы еритпе пайда болып, тасқынлап, ҳаўаға атыла баслайды, лавалар селине айланады. Тез арада недәўир бийикликтеги конус, тик жарлары, қуламалары бар бийиклик, бәлент таў жүзеге келеди.
1970-жыллардың ақырына келип бизиң үлкемизде пахташылықта үлкен табысларға ерисилди. Республикамызда жаңадан салыгершилик тараỹы раỹажланып, шарỹашылық, палыз, бағ-бақша өнимлерин де молдан жетистире басладық.
Халқымыздың дәраматы көбейип, жылдан-жылға турмысы жақсыланды. Тахта поллы турақ жайлар, заманагөй мектеплер, емлеỹханалар сыяқлы көплеген қурылыс объектлери изли-изинен бой тикледи, газ, электр қуỹатынан пайдаланыỹ мәселелери жолға қойылды.
Республикамызда 250 километрден аслам темир жол, 2000 километрден аслам асфальт жоллар қурылды, жерлер өзлестирилди, каналлар, коллекторлар қазылды. Қала, районлар, әсиресе, Нөкис шәҳәри абаданластырылды. Қарақалпақ университети ашылды, жигирма бестей техникумлар дүзилди.
Бул жетискенликлердиң бәри де халқымыздың қаҳарманлық мийнетлери арқасында әмелге асырылды. Мийнет жеңислеринде, әлбетте, елимиздиң патриотлары болған жазыỹшы, шайырларымыздың да үлкен үлеси бар. Бул ҳақыйқатлық.
Республика белсендилери ҳәр жылы егис ҳәм тәрбия мапазында азанғы саат 5 тен турып, кешки саат 9 ға шекем атызларды аралап, ким алда, ким қалақ, кимниң атызын жабайы шөп басқан, суỹдан қалған, тәрбиясы жетиспейди, мине, усыларды орынларда белгилеп, бет-жүзи деместен «телпек дирилдеспе» қурып, ҳәр бир кемшиликти сапластырыỹға мәттал кирисилер еди. Тексериỹ нәтийжелери районда болған үлкен жыйналысларда бригада, бөлим ҳәмде хожалық басшылары, ел ағаларының қатнасыỹында талқыланып, бундай мәжилислерге шайырлар да шақырылып, мийнет зәбердеслерин руỹҳландырып, кемшиликлерди қосық пенен сынға алыỹды да үрдис еткенбиз. Себеби, халықтың поэзияға ҳүрмети бәлент. Шайырдың қутлықлап жазған қосығы ҳүкимет сыйлығынан кем болмайды, зүрәәт байрамларында Аббаз, Садық, Тилеỹберген шайырлар телевизордан қосық оқыйды, деп халық күтип жүретуғын еди.
Шайырдың күнниң талабындағы мәселелерге арналып, тез жазылған қосықлары да маржан сөзлерге, тың теңеỹлерге қурылып, қарақалпақ тилиниң бай, шырайлы, ширели екенлигин көрсетип турады. Сонлықтан да, елеге шекем әҳмийетин жоғалтпай ел аўзында киятыр. Гейпара, шопағының дәни жоқ, тыңласаң, оның өз сөзи менен айтқанда, «кепек шайнағандай» болатуғын, шақырық тәризиндеги, «ондай болың, мундай болың» деген мапазлық қосықлардағы гедир-будырлар онда болмас еди.
Ол шарỹалардың қуралтайында «Шайырдан хат» деген үндеỹин оқығаны есимде. Ондағы,
Мийирманлық – адамлықтың белгиси,
Ҳәррениң де келмес сирә өлгиси.
Гүлди сорып, бал жаратар өмирге,
Солардың да атқарғаны ел иси,-дегендей қатарлар, қай заманда да инсан жүрегинде мийрим, ҳадал мийнетке ықлас сезимлерин оятады.
«Ҳәр азамат, намыс ушын атлансын, Перзент болса Қарақалпақстанға!», «Пидәкерлик истен туỹар көп дәстан…», «Ҳәр аўылдың өзгерисин көргенде, Мийнеткешке таяр бәрҳа алғысым!»-деп, жақсылықты ен жайдырып, ел ҳүрметине миясар инсанларды улығлап, унамлы образлар дөретти. Олардың ҳәммеси елимиз тарийхына бир штрихлар.
Бизлер, ел азаматлары, Қарақалпақстанның барлық мүйешин аралап, Тилеỹберген аға менен де көп жолдас болдық. Қосық жазыỹына бай материаллар берер едик, өз гезегинде оның әңгимелерин, қосықларын тыңлап, жол-жөнекей шаршағанымызды да умытып кетемиз.
Оның ҳәмме көрген-билгенлери уйқасқа түседи, сапарымызда ушырасқан ỹақыяларға сол мәҳәлде, жай сөйлесип атырғандай, уйқас қатарларын төкпелетип жибере берер еди. Бир совхозға барғанымызда атызды жабайы шөп басып кеткенин көрдик. Арамызда бир жаслаỹ жигит «Мынаỹ не өсимлик екен, түри басқа ғой» деп жөнсиз таңланғанында, Тилеỹберген аға ойланып турмастан, күлимсиреп:
Буның аты – партылдаỹық,
Қойған екен атын таỹып.
Тәрбиясы болмаған соң,
Жабайыға кеткен аỹып,- деп дәрҳал жуỹап бергени көпшиликке таралып кетти.
Халқымыз «өлимнен уят күшли» дейтуғын намыслы халық. Егер қалақ бригадирге ямаса хожалық баслығына «Тилеỹберген ағаға айтып беремиз, жумысларыңызды көрип, қосық шығарады»,-десең, тазға пәки көрсеткеннен де тәсирли, «ỹай-ỹай, аға, 5-10 күн мәỹлет бериң, дүзетемен, масқара етпең, қосық шығартпаң»-деп жалынады. Енди ойлап қарасам, бул көркем сөздиң күши. Халық хожалығын раỹажландырыỹда, елди илгерилетиỹде бул усыл – шайырлар, жазыỹшыларымыздың шығармалары бизлерге үлкен көмек берди, соның ушын да ол дәстүрге айланды.
Соның менен бирге, ол жаман иллетлерди, зыянлы кемшиликлерди әшкаралап сапластырыўда да, елдиң бир азаматындай ат салысты. Сатира-юмор саласында өткир ҳәм күшли шайыр екенлигин билдирди Бюрократлардың, қопаллардың тақымын тартып, қандай лаỹазымдағы адамның да жөнсизлиги болса, жалтақламай сынға алар еди. Бул кемнен-кем ушырасатуғын қәсийет.
Бул кисиниң баспасөзде жәрияланбаған кеỹил кеширмелеринен де хабарым бар.
1966-жылы 5-февраль күни қолыма оның бир қосығы келип түсти. «Бөри қойды алқымласа ҳәр қашан, Шопанының мийнетинен не пайда» деп Наỹайының сөзлеринен эпиграф келтирген бул қосықта ол халықтың сөйлер тили - баспасөзди тек өз мәпине пайдаланғысы келген, менмен ҳәмелпаразды сынға алған еди.
Күни-түни қабақ қатып,
Бәржай еттим халық исин,
Сермеп жибер жаỹқылдатып,
Тасты кесер подписиң.
Барағойсам түсип исим,
Тергеỹшидей тергедиң.
Жүрегимниң өндирисин,
Топан шелли көрмедиң…
Қосық жөнинде сол ỹақыттағы ҳүкимет хызметкерлери Марат Нурмухаммедов, Әбдикерим Υркинбаев, Жумамурат Жийемуратов, бюро ағзалары Дәỹлет Ешимбетов, Ережеп Айтмуратов, Қутлымурат Сейтмуратов, газетаның редакторы Әжибай Муртазаев, бөлим баслығы Бабаш Исмайловлар биргеликте пикирлескенимизде аты айтылмаса да, қосықтың қаҳарманы белгили болды, әдиллик қарар тапты.
Усындай қосықлардың және бириниң дөрелиỹ тарийхы сол, шайыр, лаỹазымдағы бир жасы үлкенниң адамларға орынсыз азап бергенине гүўа болып, арашалаған екен. Буған жаңағы яшуллының ашыỹы келип, шайырдың да изине түсип алады. Сонда Тилеỹберген аға тартынбастан сынға алып қосық жазған:
Жоқарыға жалтақладың қояндай,
Өз халқыңды тепкиледиң бояндай,
Өзиңди зор, басқаны кем санайсаң,
Өңирдеги ўәкалаттан уялмай.
…Урт көмпейтип өкпелескен балаша,
Шайырды да санай берме аласа.
Көрсетеди бақадан да пәслигин,
Ҳәр ким өзин елден бийик санаса.
…«Ағам ғой» - деп кетип еди ықласым,
Нақ түсиндим, сыйлаỹдан түк шықпасын.
Аỹыр екен менменшилик кеселиң,
Қасыңдағы жас жигитке жуқпасын.
Қосыққа Наỹайының: «Айтыỹына қарай бүлгенлигин бил, толқыỹына қарай күйгенлигин бил» деген қатарларынан эпиграф қойып жазған. Бул да, турпайы ҳәрекетлер шайырды жүдә тәсирлендиргенин билдиреди. «Ҳақ сөз айтсаң, ҳеш абырай түспейди, жағымпазлар тәсилинен «тис жейди», дейтуғын еди ол. Сонлықтан да, шайырды халық жақсы көрди, қопал бюракратлар сергекленди.
Тилеўберген аға, мине, усындай, ҳәр қандай қубылысты баҳалаўда қалыс пикирли, сөзи менен де, турыс-турмысы менен де адамды әдилликке, адамгершиликке бағдарлайтуғын, жағымлы қосықлары менен өмирди қәдирлеỹди нәсиятлайтуғын инсан еди.
2. Уллы устазлардан нәр алған
Буннан бираз жыллар бурын Алматыға барғанда үлкен әдебий байрамда шайыр қосықларын йош пенен үсти-үстине дөндирип, төкпе усылда оқып турғанында, қазақтың уллы жазыỹшысы, бизиң заманласымыз Сәбит Муқанов: -Япырмай, Тилеỹберген, бала, ағып турған дәрья ғой,- деп таң қалған. Ағып турған дәрья! Буннан үлкен баҳа болыỹы мүмкин бе?!
Алпысыншы жылларда Қызылорда ỹәлаяты сол дәỹирдеги ең үлкен мәмлекетлик орден менен сыйлықланған еди. Орден тапсырыỹға байланыслы салтанатлы мәжилиске бизден де адамлар шақырылып, делегация қурамы - Әбдикарим Υркинбаев, Қурбанбай Әбдиров, Алымбай Примов ҳәм Тилеỹберген Жумамуратовлар арнаỹлы самолетта Қызылордаға ушты. Бул сапардан алдын мен Тилеỹберген ағаны шақырып гүрриңлестим.
-Аға, қоңсы ағайын елге баратырсыз, өзиңиздиң кәраматыңызды бир көрсетиң, елди танытың, Қарақалпақстанда қандай жетик шайырлар бар екенлигин билдириң,-деп өтиниш еттим. Сол салтанатлы мәжилисте шайыр ағамыз минберге шығып:
-Бир ағаштың шақасындай урпақпыз,
Қайғыға да, шадлыққа да ортақпыз.
«Кең даланың жыршысы» деп бизлерди,
Ўәлийханов айтқан қарақалпақбыз,-деп қосығын төкпелеткенинде, пүткил зал орнынан турып, гүрилдескен қол шаппатлаỹлар менен қарсы алған екен.
Сол ỹақытлары Қызылорданың абыройын астырып, дәỹлетин тастырып атырған, еки мәрте Мийнет Қаҳарманы болған Ыбырай Жақаевтың ислеген салыгершилик хожалығында 16 мийнет қаҳарманы бар еди, олар шалының ҳәр гектарынан 60-70 центнерден өним жетистирген. Бундай нәтийжелер шайырдың итибарынан шетте қала ма, сол ỹақытта уйқасқа илинеди:
Таỹдай бийик үй, ылғый, есик алды,
Көрингендей келешек, несип алды.
Бир аỹылдан он алты герой көрдим,
Барлық қазақ герой болмай неси қалды?!
Усындай төкпе шайырлық даңқы Қазақстанда да кең таралды. Мысалы, Алматыда 2002-жылы Қазақстанның белгили тулғасы, Республикалық көлемдеги басшы хызметкер Исатай Әбдикаримовтың үлгили өмирине арналған, Қазий Данабаевтың авторлығындағы «Дүниеден ғажайып бир жан өтти» деген китабында Тилеỹберген аға жөнинде жақсы мағлыỹматлар бар. Онда Қызылорда естеликлери, сол сапардағы ỹақыялар сөз болған. Тилеỹберген Жумамуратовтың қосық оқығанында «бүкил зал орнынан турып қол соққанлығы» (150-б.) ҳаққында айтылған. Бир мақалада шайырдың қосықларынан он куплети мысал ушын алынған. Онда қарақалпақ, қазақ халықларының дослығы ҳаққында: «Қарақалпақ журты менен тонның ишки баỹындай араласып кетип едик» (14-б.) -деп жазылған. Тилеỹберген ағаның усы сапары қазақ аудиториясына соншелли тәсир жасағының және бир дәлийли, сол жыллары Москваға сессияға барғанымда Қызылорданың басшысы Хасан Шаяхмедович Бектурғанов мени көрип: -Ай, Қалеке, сизден келетин Тилеỹберген ақын керемет-қой. Ол қазақтың Абайы, Жамбылы секилди ақын ғой дейим,-деп шайырымыздың талантына үлкен баҳа берди. Хасан Шаяхмет улы Бектурғанов Қазақстанда белгили ел ағасы болған, ỹақтында Ақтөбе, Қызылорда, Жамбыл ўәлаятларын биринши басшы лаỹазымында басқарған азамат. Ол Барвиха санаториясында Л.И.Брежнев пенен домино ойнап, Леонид Ильичти талай утып жүрген киси. Бундай көпти көрген, ел басқарған адамлардың ықлас пенен айтқан баҳаларын ешейин нәрсе деп қараỹға болмайды. Бул тиллерде дәстан болып жүрген шайырдың бир кешедеги қалдырған тәсири. Ал, ондай кешелер саны жүдә көп болған. Өзбек халқының белгили шайыры Шуҳрат оны «Лебинен от ескен шайыр» деп баҳалайды. Тилеỹберген ағаны қайта-қайта сахнаға шақырған тыңлаỹшы залдың ықласына таңланады, бул шайырдың бахыты деп есаплайды. Ғафур Ғулам «Тилеўберген мениң шәкиртим» деген.
Тилеỹберген Жумамуратов түркий халықлардың тарийхый тийкарлары ҳәм ондағы қарақалпақлардың орны, қарақалпақ әдебияты, тили, халық шайырлары шығармаларының қолжазба текстлери ҳаққында өзиниң көп ғана илимий пикирлерин Қарақалпақстан, Қазақстан, Өзбекстан, Башқуртстан, Россия баспасөзлеринде жәриялады. Көпшилик илим излениỹшилердиң әдебият, тил, тарийх мәселелеринде таптырмайтуғын мәсләҳәтшилери болғанлығы анық. Көркем сөз устасының халық фольклорынан нәр алған термелери, лирикалық кеширмелери, философиялық ойлары, дидактикалық поэзиясы - халық рәỹаятларына сүйенген тәрбиялық характердеги әпсаналары, балаларға арналған ертеклери, пъесалары, прозасы, публицистикалық мақалалары оның жүдә бай мийрас қалдырғанлығын билдиреди. Ол қарақалпақ халқының фольклорына усас терме-қосық жазыỹға да уста еди. Терме қосықлары ҳәм уйқас, ҳәм мәни жағынан жетик, ỹәжи басым, мәниси терең, уйқасығы келисикли, оқысаң зериктирмейтуғын, маржандай дизилген гәỹҳар сөзлери адамды өзине тарта береди. Лирикалық, философиялық поэзиясы күшли болды. Қосық пенен лирикалық роман жазған ҳәмде оны ядынан оқый билген шайыр ҳәмме халықта ушыраса бермейди.
-Адам келер-кетер дүркин ҳәм дүркин,
Жүрек қыймақ емес дүньяның көркин.
Улықмандай мың жыл өмир сүрсең де,
Соның аржағында бар және бир күн…
Дүньяда ким мәңгиликке жасайды,
Өмир сени шалқытады, тусайды.
Биреỹ келип, биреỹ кетип атырған,
Хожелиниң базарына усайды.
Ўақыт өтер жүйрик аттай шабысып,
Бәҳәр келер, қыс өмирин таỹысып.
Ҳәр бир күнниң, ҳәр сааттың орны бар,
Өмир ушын ҳеш бир күн жоқ аỹысық,- деген сыяқлы философиялық толғаныслары мәнили.
Омар Ҳайямның «Жәҳән иши әлỹан-әлỹан көринди, Дүнья зуỹлап, көшер кәрỹан көринди (Тилеỹберген шайырдың аỹдармасы) деген пикирлерине, ямаса, түркменниң философ шайыры Мақтымқулының:
-Қой көңил, дүньяға әйлеме ҳәỹес,
Пәнийдур, ҳеш кимге паяны болмас.
Жан қусы бүлбилдур, тәниң бир қәпес,
Бир күн ушар кетер, турағы болмас,
-деген киби қатарларына үнлес келеди.
Шайырдың сонетлериндеги:
-Ушқыр екен адамзаттың қыялы,
Қанатына пүткил дүнья сыяды.
Жаслық дәỹран – жалынланар мәҳәлиң,
Қартайғанда қайта келмес бәҳәриң,-деген қанатлы сөзлери, ямаса:
-Егиз туỹған қуỹаныш ҳәм қапалық,
Күн артынан күнлер келер тақалып.
Ҳәр батқан күн жулқып алып кетип тур,
Өмиримниң бир гербишин қопарып.
«Өмирдиң де болар мәỹсим, мәҳәли,
Жарқын жаслық-гүл өмирдиң бәҳәри.
Бәҳәринде таярлансаң гүзине,
Мүдиртпейди ғаррылықтың қәҳәри,-
деген төртликлери өмирдиң қәдири, мәңгилик дүньяның аманатлығы сыяқлы қарама-қарсылыққа толы өмир философиясын алдымызға жайып салады.
Ҳеш билимпаз қалтасынан алған жоқ,
өмириңниң өзи философия»-деп өзиниң жазғанындай, қосықларынан, шығармаларының ҳәр бир куплетлеринен даналық, философиялық жуỹмақлар шыға береди. Ол, шығыстың үлкен философ шайыры Омар Ҳайямның шығармаларынан қарақалпақшаға өзинше, еркин, шеберлик пенен аỹдарма жасаған:
-Дүньяның мақсетли гәỹҳар тасымыз,
Ақылдың көзиниң ақ-қарасымыз.
Жәҳәнди дөңгелек сақыйна десек,
Әне соның жалт-жулт еткен қасы – биз.
Бизлерден бурын да күн-түн бар болған,
Пүтин шарқы пәлек, жулдызлар жанған.
Астыңдағы топырақты аңлап бас,
Ол топырақ та гөззал түсли яр болған.
Омар Ҳайямдай философ шайырдың дөретпелерин қабыллаỹ, жақсы түсиниỹ, халыққа унамлы тәризде жаңлата билиỹ анаỹ-мынаỹ адамның қолынан келебермейди.
Философиялық пикирлеỹ Тилеўберген ағаның стилинде бар. Оның төртликлери жүдә тәсирли, халықтың тилинде нақылдай айтылып жүреди.
Кирип ақыл ордасына,
Ердим илим жолдасыма,
Жүзип билим дәрьясына,
Көргиш болды көзим мениң,
-деп өзи жазғанындай, дәслеп Тилеўберген аға муғаллимлер курсын питкергеннен соң, Ташкенттеги Орта Азия Мәмлекетлик университетинде үлкен қәнигелерден тәлим алған. Ол еки жыл Ташкенттеги сиясий мектепте оқыған. Ол дәỹирлерде, (1945-1948-ж.ж.) бул абыройлы оқыỹ орнын тамамлағанлар аз ушырасар еди.
Шайырға «Ҳүрмет белгиси», «Халықлар дослығы» орденлери берилди. Қарақалпақстанның қоңсылас өзбек, қазақ, түркмен, қырғыз, башқурт, орыс, украин ҳәм тағы басқа халықлар менен дослық әдебий ушырасыỹларының барлығында да Тилеỹберген аға қатнасты, ол халықлардың дөретиỹшилик ỹәкиллери менен жақын байланыста болды. Қәлемлеслери Асқар Тоқмағамбетов, Сәбит Муханов, Ғафур Ғуламларға арнап жақсы қосықлар жазды. Мениңше, бул сөз шеберлериниң де бизиң шайырымызға деген жыллы лебизлери болған шығар, баспасөзлеринде пикирлер айтылған шығар, оларды изертлеп үйрениỹ илимпазлардың ỹазыйпасы.
Булардың бәри шайырды үлкен сөз шеберлери қатарына теңлестиреди, Қарақалпақстан тарийхындағы орнын белгилеỹге алып келди.
Егер Тилеỹберген Қуппатулла улының әдебиятымыздағы тутқан орнын кемситпей, асыра силтемей, ҳақыйқат баҳасын берер болсақ, бизиң пикиримизше, ол импровизатор, лирик, философ, сатирик ҳәм юморист, драматург, публицист, дилмаш, илимпаз, яғный, сегиз қырлы шайыр деп баҳалаỹ дурыс болады. Оның шығармалары халқымыздың тарийхы, руỹҳый дүньясы менен шатысып кеткен. Алтынды тат баспайды дегендей, бул қосықлар қайсы дәỹирде де әҳмийетин жоғалтпайды, ҳәмме ỹақыт өшпес жулдыздай жарқырап тура береди, халқымыздың ой-пикир сандығының төринде қәстерлеп сақланады.
Шайырдың елиỹ, алпыс жыллық юбилейлери республикалық көлемде үлкен салтанатлы байрамлар тәризинде, сырттан көп мийманлар шақырылып өткерилди. Оған изли-изинен Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекстан халық шайыры, Бердақ атындағы сыйлықтың лауреаты атақлары, өз дәỹириндеги үлкен көлемдеги абыройлы орденлери, медальлар, Ҳүрмет Жарлықлары берилди.
Соңғы сөз орнына.
Тилеỹберген Жумамуратовтың үлкен талантының тийкарлары ҳаққында көп ойландым. Қаназат тулпар тегинде болмаса, бәйгиде жарыстың алдында болалмайды, шайырлық гени, мүмкин арасында үзилиске түсиỹи, бирақ, жети атаға шекем болады деген де гәплер бар. Дөретиỹшиниң ата-тегинде дилỹар, улама адамлар болған шығар, оларды сорастырыỹ, излестириỹ керек, шайырдың әдебий орталығын анықлаỹ лазым, деген ойлар да маған тынышлық бермес еди. Бул ҳаққында оның перзентлерине пикирлеримди айттым. Шайырдың баласы Мурат ҳәм қызлары мениң, атасын көрген ақсақалдың, нәсиятын тыңлап, бабаларын сорастырды ҳәм бир талай мағлыỹматларды жыйнады.
Ол исенимли дереклерде айтылыỹынша, Тилеỹберген шайырдың ата-тегинде, тәрбияланған орталығында үлкен уламалар, билимли адамлар өткен екен. Бул мәселелер келешекте айдынластырыла берер, мениң болса, дереклесиỹ ҳаққындағы нәсиятымды бәржай етип, шайырдың автобиографиясын толықтырыỹға қәдем таслаған перзентлерге кеỹлим толды. Тилеỹберген ағаның шебер, тили ширели шайыр болғанын тилге ала отырып, қарақалпақ поэзиясында усындай үлкен тулғалардың болғанлығынан қуўанамыз.
Күнлер өтер, жыллар өтер, Тилеỹберген Қуппатулла улының қосықлары барған сайын өзиниң баҳасын арттырып, әỹладлардың ең сүйип оқыйтуғын шығармаларына айналып, халқымыздың жүрек төринен орын алатуғыны сөзсиз. Ўақыт келеди, бул уллы шайырдың өмир жоллары ҳәмде мийрасы еле де үйрениледи, илимий изертленеди, оның философиялық пикирлерине баҳа бериледи.
Мен тек кеỹилимде барын, Тилеỹберген ағаға терең ҳүрметимди, муҳаббатымды аямай жаздым.
---------
Қәллибек ҳажы Камалов. «Еркин Қарақалпакстан» газетасы, 13-15 март, 2003-жыл. №36(17782), 337(17783).

 

МНОГОГРАННОЕ ТВОРЧЕСТВО КАРАКАЛПАКСКОГО ШАИРА ТЛЕУБЕРГЕНА ЖУМАМУРАТОВА

Fatima Muminova   /   17.11.2018  № 4 (23) / 2018  296

В обращении главы нашего государства к участникам международной конференции «Актуальные вопросы изучения и популяризации за рубежом узбекской классической и современной литературы» приводились слова Абдулхамида Чулпана – «Пока жива литература, живет нация». Одним из ярких литературных и поэтических личностей является Тлеуберген Жумамуратов, народный поэт Каракалпакстана и Узбекистана.

      Айтыс и шаиры. В каракалпакской национальной культуре и литературе слово «шаир» имеет несколько иное значение, чем «поэт» в русском языке или «шоир» в узбекском. По словам доцента, исследователя-филолога Малики Джумумуратовой, в каракалпакском, казахском и киргизском изустном творчестве широко распространены поэтические споры, состязания, стихотворные полемические импровизации – айтыс, а также пение бахши, жырау под домбру народных сказаний, баллад, героического эпоса, сатирических выпадов, осмеяние зла и восхваление добра. Умеющих всё это исполнять людей - в народе издавна, замечает специалист-филолог, называли «шаирами». Тюркские народы, ведя кочевой образ жизни и постоянно мигрируя из одной местности в другую, более благодатную, пастбищную для скота, сохраняли свою идентичность и самобытность в значительной мере благодаря таким талантливым людям. Именно так, через бахши, народных сказителей, сохранилась народная мудрость, богатая тюркская духовная жизнь, она дошла до нас через произведения «Алпамыс», «Кырык кыз», «Манас» и многие другие.

       В выступлениях современных известных общественных и литературных деятелей Каракалпакстана относительно творчества Тлеубергена Жумамуратова отмечалось, что стихи пишут многие, но шаирами становятся не все. Тлеуберген Жумамуратов был многогранный, изумительно талантливый и великий шаир каракалпакского народа. В художественно-поэтическом и устно-сказительном творчестве он был продолжателем таких своих великих предшественников, как Бердах, Ажинияз, Аяпберген, Аббаз, Садык. Последних трёх он знал лично. Так, еще, будучи подростком сам прибыл в дом Аяпбергена, некоторое время жил у него, собирал хворост, разжигал огонь для приготовления чая гостям и с упоением слушал его выступления, беседы, дышал и наполнялся высоким искусством народных сказителей.
Страницы биографии. Тлеуберген Жумамуратов (1915–1990) родился и вырос в ауле Акдарья Муйнакского района Каракалпакстана. Он рано остался без отца, но благодаря матери, ее заботе и стараниям, получил хорошее образование. Вначале он учился в медресе, затем обучался в Аральском  учебном комбинате.  В 1936–1937 гг. учился на курсах подготовки учителей в городе Турткуль. В 1943 г. поступил и в 1947 г. успешно закончил исторический факультет Среднеазиатского государственного университета (ныне – Национальный университет Узбекистана), обучался заочно. Параллельно он  обучался и успешно закончил Партийную школу в городе Ташкент. 
          Трудовая деятельность: заведующий магазином, учитель средней школы, редактор муйнакской районной газеты «Кызыл балыкшы», партийная работа в Муйнаке, заместитель начальника управления печати Каракалпакстана, завотделом республиканского радиовещания, завотделом республиканской газеты «Совет Каракалпакстаны», начальник литературного отдела республиканской типографии, старший консультант Союза писателей Каракалпакии (1963–1983). С 1983 г. до конца жизни (1990) являлся персональным пенсионером республиканского значения.

          В 1957 г. Тлеубергену Жумамуратову было присвоено звание «Народный поэт Каракалпакстана», в 1969 г. – «Народный поэт Узбекистана». Он был лауреатом Государственной премии имени Бердаха, награжден орденами Дружбы народов, «Знак Почета», а также многими медалями и почетными грамотами правительств  Каракалпакстана, Узбекистана, Казахстана, Башкирии и других республик.
Особенности мировосприятия. Тлеуберген Жумамуратов обладал феноменальной памятью, он знал наизусть многие дастаны, эпосы; искусно владел народными инструментами и участвовал во многих соревнованиях – айтыс. Прослышав о его редкостном таланте, в 1932 г. прибыл к нему из Казахстана известный поэт, акын (сказитель) Умбетали Карыбаев (1889–1969). Они встретились на поэтическом состязании в ауле Аккум. Сорокадвухлетний казахский акын имел за плечами большой опыт мастерства стихотворного выступления, талант свой он оттачивал в кругу великого поэта Джамбула, был участником его поэтических поединков с другими известными акынами. Тлеубурген был тогда молодым семнадцатилетним парнем, но слава его как незаурядного поэта и сказителя уже тогда распространялась далеко за пределами Каракалпакии и Узбекистана, была известна многим тюркским народам и их певцам.
        Умбетали начал свое выступление с повествования о широком распространении имени молодого шаира в казахском народе. Он, обращаясь к Тлеубергену, сказал, хочу тебя «хлестнуть», чтобы проверить твой талант:

Сени де бир камшылап жиберейин,
Шайыр болсан несине сақталасын?

        После этого он привел пример о ходячем предположении, что каракалпаки, якобы, у известного средневекового тюркского поэта украли чимилдык[1]. В конце Умбетали спрашивает, как вы, каракалпаки, теперь оправдаете нелицеприятный поступок ваших предков.

           Тлеуберген Жумамуратов, приступая к ответу на такое обвинение, наносящее урон его достоинству как представителю своего народа, не спешит сразу давать отповедь. Напротив, он приветствует известного акына на своей земле, воздает ему почести и говорит, что он рад учиться мастерству слова у такого титана (тулпара), как Умбетали-ага.

Көп сәлем Умбетали ағамызға,
Излесек Сиздей аға табамыз ба?!
Талай-талай мақтаўлы болсаныз да,
Асылып турсыз бүгин жағамызға
Ҳәзирше шабытыма келгеним жок,
Ойлансақ, шамалы сөз табамызда.
Билмесек, озиңизден уйренемиз,
Туўлап турған тулпарсыз арамызда.

        Затем Тлеуберген говорит о своем знании творчества Умбетали, его письмах, о многосторонней дружбе между тюркскими народами, в том числе с казахским. А что касается какой-то кражи в древнем Туркестане, то, во-первых, это просто слухи, никто не знает, кто это придумал и где здесь правда, а где – ложь. Даже если  несколько воров украли  чимилдик, это –  не имущество для всего народа.  Но разве у казахов не было случаев воровства, например, хищения предметов конской упряжи?  Может быть, это была традиционная ритуальная кража между племянником и дядей по матери  у казахских племён, а обвинили  за это каракалпаков.  Вообще у тюркских народов одни корни, и  Великий мыслитель Ходжа Ахмад Яссави  никак не мог проклинать   народ.

          Умбетали восхищен ответом молодого каракалпакского шаира, казахский поэт восхваляет его ум, знания, поэтический талант, умение логично рассуждать. Он признается, что специально затронул больную, острую тему, чтобы посмотреть, как тот на нее среагирует. Тлеуберген справился с задачей прекрасно, а распространяющие подобные сплетни, наговоры – это козни врагов, глупых людей. «Бу айтылған ақмақтын сөзи шығар», – сказал ақын. В конце он заключил, что все собравшиеся убедились в силе его ума и таланта, гордятся им  и будут рассказывать другим народам о Тлеубергене-батыре.
             После этого Умбетали и Тлеуберген еще не раз встречались на поэтическом ристалище в различных местностях. В одном из своих стихотворных посланий Умбетали писал Тлеубергену, что он дорожит им как зеницей ока и  склоняет голову пред его талантом:

Айтысыўға шама жоқ,
Күшиңди байқап қарадым.
Айналайын қарағым,
Алдыңда бас урамын!

          Все эти айтысы были собраны и опубликованы в книге «Т. Жумамуратов. Аралға келдим оралып («Я вернулся в Арал). – Нукус, 2016. – 324с.» (1).

          Ранее неизвестные айтысы между этими двумя бахши были опубликованы  в журналах Казахстана в 2014 г. по случаю празднования 125-летия Умбетали Карыбаева. На родине поэта в Алма-атинской области открыт музей и установлен его бюст. По приглашению казахской стороны на этих юбилейных торжествах участвовала одна из дочерей Тлеубергена Жумамуратова.

      Ученые-филологи, лингвисты, исследователи других областей знания – истории, этнографии, философии, мифологии, культурологии, журналистики, музыки, искусства отмечают многогранную и многоаспектную творческую деятельность Тлеубергена Жумамуратова. В творчестве поэта-шаира, писателя, литературного критика, фольклориста, переводчика, журналиста, общественного деятеля Т. Жумамуратова нашли отражение как вопросы возникновения вселенной, происхождения человеческой жизни, цивилизации, так и бытовые, будничные заботы человека, проблемы высыхания Арала, воспитания детей, сатирическое осмеяние распутства, пьянства и невежества. Центральными темами его творчества были: воспевание красот родной земли, прославление славных страниц истории народа, гуманизм, укрепление дружбы и взаимного сотрудничества между народами.
       Индивидуальная особенность Тлеуберген Жумамуратова, его отличие от других предшествовавших ему бахши и жырау заключалось в том, что он наряду с традиционным поэтическим искусством, как сказитель, занимался также разработкой, поиском решения проблем современного обустройства общества. В нем удивительным образом сочеталось традиционное и новое, он обладал редким даром импровизатора, особенно ярко проявившемся в состязаниях айтыс, но в то же время создавал поучительные, художественно-дидактические произведения на злобу дня для правильного воспитания подрастающей молодежи, укрепления национальных духовных и культурных ценностей. Специалисты по каракалпакской филологии также замечают, что Тлеуберген Жумамуратов является последним крупным знатоком, мастером ведения устного словесного спора, импровизатором, сохранившим традиции народного фольклора и внесшим в него преобразования, развившим рациональные основы аргументации и ведения диалогического спора. В этом творчестве он достиг высокого профессионализма, у него присутствует «раскованность слога, точность и емкость характеристик героев». Айтысы создавались на разные темы, различают айтысы-восхваления, загадки, разъяснения спорных вопросов и т.д. Тлеуберген Жумамуратов импровизировал, и при необходимости использовал элементы разных видов айтысов. Он создавал новые айтысы по случаю свадеб, при проведении мероприятий, связанных с народными обычаями, молодежными празднествами.
Все эти особенности творчества отразились на разнообразии форм, жанров, экспрессивности и стиля языка его литературных произведений. Среди них – сказки, песни, стихи, баллады, поэмы, легенды, айтыс, рубаи-четверостишья, сонеты, рассказы, критика, роман в стихах, драматургия, сатира, юмор, журналистские произведения, публицистика, научные статьи. Закономерно, что современные исследователи рассматривают творческое наследие Тлеубергена Жумамуратова в контексте мировой восточной и западноевропейской культуры и литературы, в нем сильны ренессансные, общецивилизационные воззрения на мир и человека.
          Т. Жумамуратовым переведены на каракалпакский язык произведения А. Навои, Махтумкули, О. Хайяма, А. С. Пушкина, М. Лермонтова, А. Ахматовой, С. Щипачева, А. Тукая, Т. Салтыганова, М. Джалила и др. Отдельными книгами на каракалпакском языке вышли его переводы «Рубаи О. Хайяма» (1980), «Сказка о рыбаке и рыбке» А.Пушкина (1982),  «Стихи Токтагула» (1983) – киргизского поэта. Произведения самого Жумамуратова были переведены с каракалпакского на узбекский, казахский, русский, туркменский, татарский, башкирский и другие языки.

          При знакомстве с творчеством Т. Жумамуратова мы замечаем, что он был большим гуманистом, прославлял жизнь, красоту, созидательные устремления человека, а знание и образование считал самыми сильными мотивами улучшения характера и поступков людей. Специалисты пишут также о новаторстве Жумамуратова, указывают на создание и введение им в каракалпакскую поэзию и литературу новых форм стихосложения, новых жанров, приемов и образов.


       «Красавица Макарья» («Макарья-Сулыў»). Это произведение – первый в каракалпакской национальной литературе роман в стихах. Он имел большой успех среди читателей, еще при жизни автора был переведен на русский язык московским поэтом Аркадием Каныкиным. Перевод книги выходил в свет дважды в Нукусе в издательстве «Каракалпакстан» в 1975, 1986 гг., а в 1978 г. роман вышел в ташкентском Издательстве литературы и искусства им. Г. Гуляма. После выхода «Красавицы Макарьи» было опубликовано много отзывов, рецензий и аналитических статей. Свою высокую оценку художественному мастерству, оригинальности и насыщенности национальными элементами романа дали многие исследователи.  Среди них американский писатель Джеймс Паттерсон (газета «Московский литератор», 1979 г.), литературные критики Ю. Карасев («Огонек», 1979 г.), А. Щербаков («Звезда Востока», 1980 г.), В. Тюриков («Литературная газета», 1976 г.) и др. Передо мной новая книга народного поэта Тлеубергана Жумамуратова, пишет Дж. Паттерсон, «Красавица Макарья». В ней он остается верен традиции своего народа, создавшего такие совершенные творения, как героическая поэма «Сорок девушек», воспевающая идеалы справедливости и гуманизма. Бытующие в народе песни, легенды повествуют, что древние каракалпаки кочевали по многим территориям и некоторое время жили на берегах Волги (2).
В романе повествуется о жизни каракалпаков на берегу Амударьи и предгорий Каратау, о красавице дочери их правителя Давкары, об их торговых отношениях с разными странами, в том числе с Россией, о любви между русским молодцем Парамоном и красавицей Макарьей, о борьбе с врагами, разбойниками степных земель и свадьбе этих двух сильных личностей – представителей разных народов.
          Роман состоит из вступительной части, девятнадцати глав и эпилога, представляющего собой заключительную главу. Идея произведения возникла, по словам поэта, из преемственности традиций певцов запечатлевать и рассказывать потомкам о славных деяниях народных героев, «рассказывали песнею они, дополнив песней вековой дастан». Поэты уходят в небытие, замечает автор, и мы о многих из них ничего не знаем, даже их имен, но помним их творения:

Зато мы знаем главный подвиг их –
Заботу, чтоб забвению назло
Предание о временах былых
До отдаленных правнуков дошло.
Я много лет один такой рассказ
Хранил в глубинах сердца моего,
И кажется мне, должен я сейчас
Доверить современникам его.

          В содержании романа, действительно, раскрывается живая, яркая жизнь и трудовые будни каракалпакского народа. Хотя, сам автор указывает, что сообщаемое происходило столетия, тысячелетия назад, но точное описание занятий земледельцев, скотоводов, их образа жизни, воссоздание их обычаев, гостеприимства, празднование радостных событий, название географических местностей, описание особенностей природы в разные времена года и разных стран, например, Турана и России, придают ощущение достоверности, реальности повествуемого. Перед нашими глазами, благодаря высокому художественно-поэтическому искусству шаира Тлеубергена Жумамуратова, проходит впечатляющая история борьбы народа, как с природными стихиями, так и с врагами, разбойничьими группами, возглавляемыми такими людьми, как кровожадный хан Кокше и его помощник Джапар.
          Роман начинается с рассказа о том, как росла и воспитывалась дочь правителя Давкары Макарья.  Столицей страны, расположенной у подножья гор Каратау, был Багдад. Выбор автором этого названия, видимо, был обусловлен ассоциацией, уподоблением хорошо известному в мусульманском мире другому одноименному крупному городу, столице средневекового государства.
Давкара был добр, умен, сказочно богат: «драгоценными каменьями полны и деньгами сундуки его казны», – он вел торговлю со многими государствами, в том числе с Индией, Византией, Китаем. «И брели за караваном караван, и изделия багдадских мастеров прославляли на базарах дальних стран». В свободное время он имел много развлечений, но «сильней всего он шахматы любил».

И не выпало на берегах Аму
Одержать над ним победу никому.
В византийских и индийских городах
Шахматистов равных не было ему.

        Образован и богат был Давкара, но превыше злата и серебра он ценил свою дочь. Давкара с большой радостью воспринял весть о рождении дочери.

В честь рожденья первой дочери своей
Давкара устроил пир на сорок дней.
И участвовали в скачке и в стрельбе
Пожелавшие из тысячи гостей.

Ждали щедрые награды удальцов.
Угощали всех бродяг, сирот и вдов.
Для гостей по приказу Давкары
День и ночь в больших котлах варили плов.

          По совету мудрецов девочку назвали Макарьей. Она росла и удивляла всех наставников, учителей своим умом, сообразительностью и прилежанием.

Математик тайны алгебры раскрыл,
Астроном – извечный ход ночных светил,
Изучила семь различных языков,
Свет науки, как маяк, ее манил.
Множество она прочла прекрасных книг
И заучивала лучшие из них.
Много раз в «Кабуснаме» и «Шахнаме»
Повторяла полюбившийся ей стих.

И рассказы о Меджнуне и Лейли
Не затронуть ее сердце не могли.
О судьбе влюбленных думала она,
И летели мысли вдаль, как журавли.

Описывая личностные черты характера Макарьи, поэт замечает, «она не кичилась ни своим богатством, ни красой», проявляла доброту по отношению к бедным девушкам:

Принимала близко к сердцу их беду.
Затевала игры девичьи в саду.
И гурьбой они гуляли в цветниках
И купались, словно лебеди, в пруду.

          Oтправляясь в очередное торговое путешествие в один из торговых городов на Волге, Давкара берет с собой свою повзрослевшую дочь, чтобы она увидела мир и другие народы. Дела неплохо шли у Давкары, «рис, шелк, каракуль, кожу и ковры, шерсть и перо – все брали нарасхват». От радости во время отдыха он решил сразиться в шахматы с самым лучшим знатоком этого края Парамоном. К сожалению, Давкара проиграл и был очень печален. Дочь Макарья, утешая отца, попросила разрешения сыграть самой с его партнером. Вот как характеризуется Парамон, пришедший на шахматное состязание:

Русский юноша богато был одет.
Украшал большой рубин его бешмет.
И казалось, его ясные глаза
Излучали голубой, спокойный свет.

Но когда вошла Макарья, его соперница по игре, он растерялся:
Был ее красою юноша сражен.
Оробев, оцепенело, он стоял.
Парамон молчал с растерянным лицом,

Только чувствовал, как залило огнём
Сердце вдруг груди.
И справиться с собой
Парамону удалось с большим трудом.
Хороша, умна, нарядна, весела,
Вольной птицею красавица росла.
Но такой, великолепной, как в тот день
Никогда Макарья прежде не была.

          Затем идет описание соревнования, их оставили одних, все слуги, подруги, друзья вышли из зала.

Разгорался на доске жестокий бой.
Всеми силами стремится каждый свой
План сражения упрямо навязать.
В доме словно бы повеяло грозой!

А соперники пытливо бросят взгляд
Друг на друга, и улыбки озарят
Раскрасневшиеся лица молодых,
Увлеченных битвой тихою ребят.

          Парень проиграл, а отец был очень рад, что его дочь победила. Но «горестный финал, видно, юношу не очень огорчал».


«Я хотел бы отыграться», – Давкаре
Он с веселою улыбкою сказал.
«Приезжай, сынок…». Уехал тарантас.
Постепенно гулкий стук копыт угас.
И Макарья вслед смотрела из окна
С потаенною тоской в глубинах глаз.

Как провидец, поэт, обращаясь к читателю, говорит:

Только я, сказать по правде, убежден,
Что, когда взглянул впервые Парамон
На восточную красавицу, исход
Поединка на доске был предрешен.

          Так, под видом шахматной игры молодые часто стали встречаться, вести беседы, и у них пробудились высокие чувства друг к другу. Отец, узнав об этом, спешно приказывает собраться, и караван отправляется на родину, путь к которой длится несколько месяцев. Макарья оставляет письмо любимому и клянется в верности, просит его, как растают снега приехать за ней в земли Турана, где она уговорит мать помочь им связать судьбу. Парамон так и поступает, по пути он оказывает помощь многим и добирается до города, где живет Макарья. Он помогает ее отцу справиться с его злостным врагом, одерживает победу в сраженье. Итак, молодые встречаются, проводят большую свадьбу, и невеста уезжает со своим мужем на его родину. На свадьбу эту приезжает сестра Парамона Людмила, в которую влюбляется местный джигит Баки, и он отправится к ее родителям, чтобы просить их благословения. В завершении относительно этих молодых сказано:

Как рассказывали наши старики,
Отпросился с караваном в путь тогда
Полюбивший Люду нежную  Баки
И остался в русском крае навсегда.

И еще они рассказывали нам, что в России в честь Макарьи и Баки Через годы, если верить старикам, Города их именами нарекли (3).

       Роман заканчивается прославлением дружбы, взаимопомощи, проводится мысль, что торговые, межгосударственные отношения вели нередко к укреплению династий и семейных отношений между племенами, народами.

          Многогранный талант. Общественность Каракалпакстана и Узбекистана глубоко чтит память о жизни и деятельности талантливой и многогранной личности, народного поэта Тлеубергена Жумамуратова. Повсеместно широко отмечаются его юбилеи, его именем названы несколько школ, улица, известными художниками созданы портреты. Многие произведения, поэмы, стихи, баллады известного шаира изучаются на филологических факультетах вузов Каракалпакстана, по его творчеству защищены несколько выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций, а философские, литературные, публицистические воззрения стали предметом исследования кандидатских и докторских диссертаций. Большую работу по распространению наследия Т. Жумамуратова ведут его дети, в особенности дочери Диляра и Малика. Благодаря их активной работе открыт сайт jumatleu.uz, который постоянно пополняется новыми материалами, переводами, новостными и библиографическими сведениями.
          В нашем государстве развитию и популяризации национальной литературы, творческого наследия известных писателей, поэтов и других творческих работников уделяется огромное внимание, что является важнейшей правительственной программой в сфере культуры, духовности и просветительства. Близкое знакомство и изучение лучших образцов классики и устного народного творчества помогает воспитывать в молодежи любовь и преданность к богатому духовному наследию народа.

[1] Палатка, место уединения новобрачных.

 

          ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА


     1.Жумамуратов Т. Аралға келдим оралып. – Нукус: Каракалпакстан, 2016. –  324 с.
     2.Паттерсон Джеймс. «Я сердце и жизнь отдам стране» // «Московский литератор», 8 июня, 1979.
 3.Жумамуратов Т. Красавица Макарья. Роман в стихах/ Перев. Аркадия Каныкина //http://jumatleu.uz/index.php?id=roman-v-stihah-lkrasavica-makarya

 

Фатима Муминова,
доктор филологических наук,
профессор Университета мировой экономики и дипломатии.

 

 

 

     ҲАЛИ ТАЛАЙ УЗОҚЛАРГА САФАРИМ…


      Тизил сӯзларим юлдуздек,
      Ялтиллаб турсин қундуздек,
      Сӯз соллансин сулув қиздек,
      Севсин шодли элим менинг.

   Тарих сардафтари битикларида вақт қудрати, ҳает  маъсумлиги ва диловарлиги, абадият нафаси мухрланади.      Ҳамма гап уларни илғашда, идрок этишда.
    Ӯзбекистон ва Қорақалпоғистон халқ, шоири Тлеуберген Жумамуратов (1915-1990) Қорақолпоғистоннинг Муйноқ тумани Оқдарё овулида таваллуд топган. Эски мактабда савод чиқарган.
    Булажак ижодкор 1937-1942 йилларда ӯз овулида ӯқитувчилик қилди. 1945 йилгача Муйноқ тумани газетасида муҳаррир бӯлди. Аввал Тӯрткӯлдаги ӯқитувчилар тайерлаш курсида ӯқиб сӯнг 1948 йили Ӯрта Осиё давлат (ҳозирги Мирзо Улуғбек номидаги Миллий) университетини тамомлаган. 1945-1949 йили Мӯйноқ тумани партия қӯмитасида  1951 йилгача Қорақалпоғистон нашриётида, 1959 йилгача Қорақалпоғистон радио қӯмитасида, 1963 йилгача Қорақалпоғистон Ёзувчилар уюшмасида масъул лавозимларда фаолият кӯрсатди.
     Шоир бутун умр ижоддан тӯхтамади. Унинг шеърий тӯпламлари нафақат қорақолпоқ, балки,  турли  миллатлар ва элатлар китобхонлари қӯлига етиб бориб, уларнинг ҳам кӯнгил мулкидан ӯз ӯрнини эгаллади.           
    Тлеуберген Жумамуратов Купбатулла ӯғли китоблари ӯзбек, рус, қозоқ, бошқирд, татар тилларида алоҳида нашр этилган.
      Юксак иқтидор соҳиби Алишер Навоий, Умар Хайем, Махтумқули, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Абдулла Туқай, Тӯқтағул Сатилғанов, Муса Жалил, Анна Ахматова, С.Шчипачев, Пимен Панченко,  Вадим Шефнер, Степан Олейник, Чёт Енчинов асарларини қорақалпоқ тилига таржима қилган.
     Кучли импровизаторлик қорақалпоқ адабиётида шоир ижодининг ӯзига хос етакчи хусусиятидир. Ёш Тлеуберген 15 ёшлариданоқ миллий шоирлик мусобақаси – айтишув («айтис»)-ларда енгилмаслиги билан танилган. Бадиий тӯкис шеърларини қоғозга туширмасдан бирданига оғзаки тӯқиб кетавериши билан донг таратган. Шунинг учун қозоқ халқининг катта шоири Умбетали Қарибаев ёш Тлеӯбергенни излаб келади ва ёш иқтидор эгасига тан беради…
       Тлеӯберген Жумамуратов ӯзбек адиблари билан ниҳоятда қадрдон эди. Унинг «Тошкент», «Ӯзбек шоири Ғафур Ғуломга», «Ҳалима Носировага» каби шеърларини кексаларимиз яхши билишади. Камина 1973 йили шоирнинг қорақалпоқ тилида биринчи бӯлиб яратган «Макария сулув» шеърий романини катта қизиқиш билан мутолаа қилган эдим.
   …Шу йил 19 июнь куни Ӯзбекистон Ёзувчилар уюшмасида улуғ шоир таваллудиннинг 103  йиллиги муносабати билан адабий-мусиқий тадбир бӯлиб ӯтди. Тадбирни Ӯзбекистон Ёзувчилар уюшмаси раисининг биринчи  ӯринбосари Минҳожиддин Мирзо олиб борди.
      Қорақалпоғистондан келган опера хонандалари, халқ шоири Кенгесбай Каримов. филология фанлари доктори, профессор Баҳодир Каримов, таржимон Рустам Мусурмон ва бошқалар шоир шеърларининг инсон тарбиясидаги ӯрни ва аҳамияти, миллий хусусиятлари таърифида сӯз юритдилар.
        Шоирнинг фарзанди, Қорақалпоқ давлат университети доценти, шоира  Малика Жумамуратова байрам ташкилотчилари ва иштирокчиларига миннатдорчилик билдирди.

Юрагимнинг ичларида ғазалим,
Инсон учун яратилса асарим,
Эл олқиши менинг учкур қанотим ,
Ҳали талай узоқларга сафарим….

                                                                                                      О. Хотамов. -

                                                                                      Ӯзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси.
                                                                   «Кармана овози» газетаси, 2019-йил, 28-июнь, №26 (8124).
 

 

"O ZBEKISTON ADABIYOTI VA SAN ATI" ГАЗЕТАСИ         2015, 25 ДЕКАБРЬ, №53 (43-47)

                                 

                                    

 

                                  

 

 
Газета «ВЕЧЕРНИЙ ТАШКЕНТ» 10 сентября 1979 г.
                              БРАТСТВО НАРОДОВ - БРАТСТВО ЛИТЕРАТУР


ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В БЕДЕ

Автор Юрий Карасев. Москва

      Когда я в Каракалпакии познакомился с поэтом Тлеубергеном Жумамуратовым, для меня это было новое имя. А в республике его стихи широко известны, сам он желанный гость в колхозах и совхозах, на предприятиях и школах. Это писатель, глубоко знающий и сегодняшнюю жизнь своего края, и его историю, человек, которому не сидится на месте - его снедает и творческое беспокойство, и жажда приобщения ко всему, что происходит вокруг, и неуемное стремление подробней, тщательней познать уже знакомое.
       Помню, как-то мы оказались вместе на песчаном пляже, омываемым Аральским морем. Я радовался своей первой встрече с Аралом, любовался его синей-пресиней гладью, с восторгом пересыпал из ладони в ладонь кристально чистый песок, не удержался, конечно, чтобы не искупаться в весьма прохладной воде…
       Тлеуберген-ага сидел на песке, задумчиво смотрел на море…За свою жизнь поэт изучил каждую его морщинку, а казалось – это у них первое свидание… Потом он принялся что-то записывать в свой блокнот. Это были новые стихи о родном Аральском море.

        Отчий край – Каракалпакия, её природа, жизнь и труд земляков, преображающих свою республику, - неиссякаемый источник творчества Жумамуратова.
Он, кстати, и великолепный мастер устного экспромта – это у него от народных певцов и сказителей – бахсы и жирау. Его поэзия уходит корнями в родную почву, в национальный фольклор. И недаром он удостоен почетных званий народного поэта Узбекистана и народного поэта Каракалпакии, премии имени Бердаха.
          К сожалению, русский читатель почти не знаком с его творчеством, самобытным и содержательным.
Тем отрадней выход в свет в Ташкенте в издательстве имени Гафура Гуляма
в подарочном оформлении романа в стихах «Красавица Макарья».
          Думается, жанровое определение, которое дал своей книге Т. Жумамуратов, вполне оправданно: это эпическое повествование, многоплановое и многогеройное, с ответвлениями от сюжетного стержня. Перед нами не только история любви волжского богатыря Парамона и красавицы Макарьи, дочери каракалпакского правителя - бия Давкары, но и красочное описание города на Волге, где познакомились герои, яркие картины природы, особенно каракалпакской, быта, нравов, обычаев земляков Макарьи, рассказ о нелегком, с приключениями, пути Парамона на родину любимой, сцены борьбы со стихийным бедствием – разливом Амударьи, битв с разбойным войском жесткого, коварного хана Кокше, драматическая судьба Карлыгаш, попавшей в плен к бандитам, подвиги юного Аяза, у которого злодеи убили всех старших братьев…

          Идейная нагрузка романа значительна и весома: в нем ведь говорится об испытанной веками, давней дружбе русского и каракалпакского народов. «Каракалпак с надеждою всегда смотрел на север», «и русичей, ведя с врагом бои, на помощь звали прадеды мои».
Эта тема дружбы олицетворена, в частности, в образе Парамона с его былинной мощью и бескорыстной готовностью прийти на выручку каракалпакским братьям. Он спасает Аяза, угодившего в лапы к лазутчикам Кокше, вместе с ним отражает напор паводка, грозящего гибелью жителям безымянного каракалпакского города, участвует в обороне Багдада, которым правит Давкара, в разгроме банды хана Кокше.
          «Друг познается в беде» - эти слова не только послужили эпиграфом к одной из глав, это, в сущности, и идея, и основной сюжетный мотив романа. Поэт в конкретно-символических коллизиях наглядно показывает плодотворность дружбы каракалпаков и русских. И она как бы закрепляется браком Парамона и Макарьи, венчающим их верную, нежную любовь – из лирического повествования вырастает символическое обобщение, узы родства еще прочнее соединяют два народа.
          В образе Макарьи поэт воплотил лучшие черты каракалпачки, жившей примерно в те давние времена, когда удивляли всех своими ратными деяниями «сорок девушек» – «кырк кыз», героини каракалпакского эпоса. Она женственна, мудра, скромна и отважна, ее письмо Парамону дышит глубоким чувством, непосредственностью, заботой, а послание хану Кокше – гневное, смелое с хитрым тактическим ходом, недаром же Макарья искусна в шахматной игре.
          И неважно, исторические ли это личности: Давкара, Макарья, Парамон - историзм романа не внешний, а глубинный, поэт стремится не к точности и достоверности в изображении событий далеких лет (столетий!), а к раскрытию обобщенной правды исторических процессов. И щедро - раскованно привносит в свой роман художественный вымысел, опираясь при этом на легенды, сказочные ситуации, на действенную аргументацию творчества:

«В сказаньях о
                    далекой старине
Быль вымыслом
                    дополнена всегда.
Я не историк,
                    и судить не мне,
Что истинно
                    произошло тогда.

А что певцы
                    дополнили потом»…

          «Красавица Макарья» – это радужный сплав истории и «преданий старины глубокой», реального и сказочного. Конечно, дракон, «злобный, огнедышащий», мешающий борьбе горожан с паводком, - явно фольклорного происхождения, из сказки. Вместе с тем, это символическое воплощение злой силы необузданных реальных стихий. И жестко-плакатная однозначность образа злодея Кокше – тоже от сказки, от фольклора, от народного презрения к носителям зла, коварства и других пороков – вспомним русские былины. Но зато как сочен внешний колорит в описании Кокше и его окружения!...
        Ещё одна из примечательных особенностей «Красавицы Макарьи» - это активная позиция автора, выражающаяся и в лирических комментариях, и в прямом вмешательстве в происходящее. Поэт не только пересказывает, рассказывает события, но как бы участвует в них, подгоняя, торопя сюжет, забегая вперед.

«Как ни быстро скачет
                    юноша лихой,
Мы его опередим,
                    тулпар, с тобой
И узнаем, что задумал
                    Кокшехан,
Отчего глядит он
                    черною грозой!»

       Это взгляд на прошлое из настоящего, осмысление прошлого нашим современником, накопившим определенный опыт и знания о развитии отношений между Каракалпакией и Россией от давних до наших дней – потому, кстати, он порой оперирует современными понятиями.
         Авторская мысль то свободно парит как бы «над повествованием», то вторгается в его ткань.
        Но и там, где поэт вроде бы отстраняется от изображаемого, мы чувствуем его отношение к тому, о чем он рассказывает, что описывает, - взять хотя бы пейзаж, играющий в романе большую роль и почти всегда эмоционально окрашенный, с символическим подтекстом, часто служащий поводом к авторскому размышлению.
          Роман начинается броской обрисовкой неистовой, бешеной, меняющейся и неизменчивой Амударьи, устремленной вперед, - и это дает толчок раздумьям о движении жизни, истории. Или вот яркая картина непогоды, с громом, тучами, градом – это еще одна напасть, свалившая на аул, и без того запуганный, разоренный врагом. Но гроза уходит, и

«…уже открыли
                    солнце облака.
Встала радуга,
                    нарядна и легка,
и она переливалась
                    кушаком
пестрым, словно
                    маргеланские шелка».

          Здесь гроза и послегрозье – и символ («как погода, жизнь изменчива всегда»), и акцент в сюжете, и «калька» меняющегося настроения дехкан, и проезжающего через аул Давкары.
          Надо сказать, что каждый пейзаж в романе отличен, от другого, свеж по-своему.
          Роман вообще лишен однотонности, на всем его протяжении неоднократно меняются ритм, строфика, даже тональность повествования. Впору сравнить его течение с тем, как катит свои волны Амударья: то величаво-спокойно, то завораживающе - журчаще, то бурно, так сказать, темпераментно, то прядая в сторону, размывая берега … Так и в романе: эпический настрой переходит в бурно - эмоциональный, с сатирическими эскападами (когда, например, речь заходит о злодеяниях Кокше), а далее звучат лирические интонации, а потом автор своими отступлениями как бы раздвигает берега сюжета…

          Я беру на себя смелость утверждать, что «Красавица Макарья» в каракалпакской (да и в одной ли каракалпакской?) литературе – произведение не только заметное, но и новаторское.
          Своеобразное построение романа, его насыщенность символикой, метафорами и национальным колоритом, порожденным специфичностью бытовых реалий, фольклорных мотивов, образов, – все это создавало определенные трудности для переводчика. Успешно преодолеть их московскому поэту Аркадию Каныкину помогло тесное знакомство с каракалпакской действительностью (он бывал в республике не раз и подолгу), творческое содружество с писателями Каракалпакии, в том числе и с Т. Жумамуратовым, и пристрастно – доброжелательное отношение к самому роману, желание и стремление донести, не расплескав, до русского читателя и содержание романа, и авторский стиль во всех его «особинках».
          В то же время язык перевода – простой, ясный, книга читается легко – а это в наше время немалое достоинство для поэтического произведения.
          Жаль только, что книжка, из-за мизерного тиража, недоступна для широкого читательского круга. А она достойна того, чтобы прийти к всесоюзному читателю.
 

 
Журнал «ОГОНЕК» № 37, сентябрь 1979 г., стр.22.

ИСПЫТАННАЯ ВЕКАМИ

Автор Юрий Карасев

      В Каракалпакии стихи поэта Тлеубергена Жумамуратова широко известны, сам он желанный гость в колхозах и совхозах, на предприятиях и школах. Это писатель, глубоко знающий жизнь своего края, своих земляков и историю каракалпакского народа . Его поэзия корнями уходит в родную почву , в национальный фольклор. И недаром он удостоен высоких званий народного поэта Узбекистана и народного поэта Каракалпакии. Теперь вышел в цвет в подарочном оформлении его роман в стихах Красавица Макарья .
     В книге  говорится о давней испытанной веками дружбе русского и каракалпакского народов. «Каракалпак с надеждою всегда смотрел на север», то есть на Россию, «и русичей, ведя с врагом бои, на помощь звали прадеды мои». Эта тема дружбы олицетворялась, в частности , в образе волжского богатыря Парамона с его былинной силой и бескорыстной готовностью прийти на выручку к каракалпакским братьям. Парамон вызволяет из лап вражеских лазутчиков юного отважного Аяза, вместе с ним отражает напор паводка, грозящего разрушением каракалпакскому городу и гибелью его жителям, участвует в разгроме разбойничьего войска хана Кокше, жестокого и коварного, разорившего окрестные аулы и решившего предпринять набег на полумифический Багдад, которым правил бий Давкара.

В трудный час героям
          дружба помогла
Одержать в бою победу
          над врагом.

      Плодотворность дружбы каракалпаков и русских в романе наглядна, и она как бы закрепляется браком Парамона и дочери Давкары – Макарьи, венчающим их верную, нежную любовь.
     В образе Макарьи воплощены лучшие черты каракалпачки, жившей примерно в те стародавние времена, когда прославились своими подвигами знаменитые «сорок девушек» – «кырк кыз», героини каракалпакского эпоса. Она женственна, мудра, скромна и отважна, ее письмо Парамону дышит глубоким чувством и непосредственностью, а послание хану Кокше – гневное, смелое с хитрым тактическим ходом: недаром Макарья искусна в шахматной игре.
      И неважно, исторические ли это личности: Макарья, Парамон, Давкара, Аяз и другие,- нас не слишком заботит, когда в точности происходит действие романа. Его историзм – глубинный, поэт стремится к раскрытию обобщенной правды характеров, раскованно привносит в свое произведение художественный вымысел, опираясь на легенды, сказочные фольклорные мотивы и образы, на поэтическую аргументацию народного творчества. «Красавица Макарья» – это радужный сплав истории и преданий старины глубокой, были и сказки, эпоса и лирики.
   Сам автор при этом занимает активную позицию, он не только рассказывает события, но эмоционально комментирует их, вмешивается в происходящее, подгоняет а то и опережает сюжет: ведь ему то, нашему современнику, все известно о развитии отношений между Каракалпакией и Россией с давних до наших дней. И авторская мысль то свободно парит как бы «над повествованием», то вторгается в его ткань.
  Можно смело утверждать, что «Красавица Макарья» не только заметное но и новаторское произведение в каракалпакской советской литературе.
    Cвоеобразное построение романа, его насыщенность символикой, метафорами и густым национальным колоритом – все это создавало определенные трудности для переводчика. Успешно преодолеть их помогло московскому поэту Аркадию Каныкину как знание каракалпакской действительности и поэзии (он бывал в республике не раз и подолгу), так и тесное содружество с писателями Каракалпакии. Не расплескав, донес он до читателя и содержание романа и авторский стиль со всеми его особенностями.
_______________

Тлеуберген Жумамуратов. Красавица Макарья. Роман в стихах. Пер. с каракалпакского Аркадия Каныкина. Изд-во имени Г. Гуляма, Ташкент, 1978.

Журнал “СМЕНА” N 12, июнь 1977 г, стр. 15

«ДРУЖБЕ ВЕКОВОЙ Я ГИМН ПОЮ!…»

Автор Людмила Кислова.

          Немалую творческую смелость проявил народный поэт Узбекской СССР и Каракалпакской АССР Тлеуберген Жумамуратов, создав роман в стихах «Красавица Макарья» - О вековых дружеских связях русского и каракалпакского народов (изд- во ”Каракалпакстан”, 1975 г.). У кого в наше время хватит терпения читать роман в стихах, засомневается, быть может, скептик. Засомневается и, думается, ошибется. Острый сюжет с неожиданными, но всегда логически обоснованными поворотами понуждает читателя в конце каждой главки задаваться вопросам: что же дальше случится с героями, какие трудности встанут на пути русского юноши  и каракалпакской красавицы Макарьи?
      Продолжая традиции народных сказателей, автор рассказывает, как косность и бездушная расчетливость встали на дороге к счастью у юной, трепетной любви. Стойкость героев романа в сложнейших жизненных ситуациях служит примером самоотверженности и верности.
          Но не только стремление рассказать о перипетиях любовной истории побудило поэта взяться за перо. Задача автора масштабней и важней. Сам Т. Жумамуратов сформулировал ее так: «Нашей дружбе вековой я гимн пою!». О боевом товариществе русских и каракалпаков, отражавших плечом к плечу  посягательства недругов, о торговых и дружеских связях наших народов свидетельствуют русские летописи и более поздние исторические документы. В самые тяжелые времена каракалпаки обращались за помощью к великому северному соседу. “Народная память! Помнит доброе она!” – справедливо утверждает поэт.
          Изучение документов и богатейшего фольклорного наследия помогло Т. Жумамуратову воссоздать в романе психологически верную атмосферу давних времен, когда укреплялось братство наших народов, что придает всему роману актуальное звучание.
          Тепло и сочувственно показывает Т. Жумамуратов нелегкую жизнь кочевого народа. Бесстрашный Аяз, юный Баки, женственная Карлыгаш - они помогают нам лучше понять, что на протяжении многих веков питало силы каракалпаков. «Народ страдал. И виделись ему чудовищным драконом силы зла». И символично, что победить «чудовищного дракона» джигиту Аязу помогает русский богатырь Парамон.
       Современные поэты редко, к сожалению, пытаются творчески переосмыслить фольклорное наследие. Уже хотя бы поэтому опыт Т. Жумамуратова, создавшего самобытное произведение по мотивам народных сказаний, заслуживает внимания и изучения. Не подражание безвестным мастерам  поэтического слова минувших веков, но продолжение и развитие традиций создания многопланового и сложного по построению художественного полотна - вот что отличает новую работу поэта, отметившего недавно шестидесятилетие. И, думается, к сказанному необходимо, добавить доброе слово об уважительной, творческой работе над переводом «Красавицы Макарьи» на русский язык московского поэта Аркадия Каныкина, бережно сохранившего дух и букву оригинала.

Журнал " ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ" N 9 1976 г. стр. 34

ПОЭЗИЯ

Автор И. Михайлова

Тлеуберген Жумамуратов – КРАСАВИЦА МАКАРЬЯ. Роман в стихах. Перевод с каракалпакского А. Каныкина. Нукус. «Каракалпакстан» 1975.

     Положив в основу сюжета популярную легенду о любви Макарьи, дочери правителя Багдада, к русскому княжичу Парамону, поэт повествует о тех временах, когда из разоренных племен складывалось единое государство каракалпаков, формировалась народность.
      Повествование разворачивается в строгом соответствии с фольклорными канонами: внезапная потеря возлюбленной, путешествие-подвиг, мнимая смерть героев, чудесное спасание, есть даже встреча и поединок с драконом (дракон появляется в реалистическом образе вышедшей из берегов Амударьи, грозящей  затопить поселение, размыть его глинобитные стены)…
    Персонажи "Красавицы Макарьи" наделаны яркими и устойчивыми чертами фольклорных героев. Парамон честен, отважен, доверчив; Макарья прекрасна, добра, верна в любви; разбойный хан Кокше труслив, подл, кровожаден…
     Несколько богаче, многограннее характер правителя Давкары. Это добрый, заботливый  правитель, народ ищет у него защиты от хана Кокше. Давкара дальновиден, именно он вспоминает о том, что русские всегда придут на помощь. Он, преодолевая национальное предрассудки, первый обращается к нижегородскому князю. Но хотя образ Давкары и ближе остальных к реалистическому, он все же недостаточно индивидуализирован и остается в рамках фольклора.
     Тем не менее перед нами роман, то есть не героическая сказка, а многоплановое повествование о жизни и судьбе народа, его быте, обычаях, характере
Мотивы поведения героев исторически достоверны. Парамона и Макарью разлучают потому, что Давкара не хочет породнится с русским, с чужаком .
     События, происходящие в книге, и в целом реалистичны, богаты конкретными деталями, приметами времени. Мы узнаем, как одевались тогда люди сколь продумано но было убранство юрт, как снаряжали караваны… Вот Давкара и Макарья собираются в далекое путешествие:

   После утренней молитвы
                                 весь народ
   Ко дворцу пришел - кого
                                  здесь только нет!
   Толпы женщин, стариков и
                                 детворы,
   И торговцы, и солдаты
                                  Давкары!…
   Рокот бубна и сурная
                                 низкий рев.
   В слитном гуле  не понять
                                 прощальных слов…

          А вот как лаконично и правдиво рисует поэт  картину народного бедствия:

   У кого  буренка тощая была,
   У кого ещё неплохо шли дела.
   У другого чудом выжила коза.
   Покормить его она, конечно не могла,
   но, завидуя, смотрели на него-
   У кого не уцелело ничего…

    Обогащает произведение прямое авторское “вмешательство” в действие, лирические отступления, пейзажные зарисовки. Поэт разнообразит стихотворные размеры, меняет систему рифмовки. Все это делает повествование гибким, динамичным: несмотря на большой объем, “Красавица Макарья “ читается на одном дыхании
     Судя по переводу, “Красавица Макарья ” написана языком живым, легким, метафоричным. А. Каныкину удалось передать дух произведения, его динамизм, но тем не менее перевод не безупречен. На мой взгляд, Роман  Т. Жумамуратова оставляет возможность для совершенствования перевода.
”Красавица Макарья” демонстрирует поиски новых путей развития эпической формы. Во многом плодотворное слияние традиции фольклора и реалистической поэзии помогло Т. Жумамуратову вписать заметную главу в литературу каракалпакского народа.

Журнал «ЗВЕЗДА ВОСТОКА» N3 1980 г., стр.134-135

ИСТОКИ БОЛЬШОЙ ДРУЖБЫ

Автор Анатолий Щербаков

Тлеуберген Жумамуратов – КРАСАВИЦА МАКАРЬЯ. Роман в стихах.  Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, Ташкент, 1978.

       Роман в стихах «Красавица Макарья» Тлеубергена Жумамуратова -  многоплановое поэтическое полотно о зародившихся много веков назад связях русского и каракалпакского народов. Создавая роман, Т. Жумамуратов использовал форму и композиционное построение народных эпических поэм - дастанов, и в этом, бесспорно кроется одна из разгадок успеха, выпавшего на долю исторически достоверного и глубоко паоэтичного сказания о каракалпакской девушке Макарье и её любви к русскому юноше Парамону.
        Роман «Красавица Макарья» переносит читателя в далекую эпоху – действие  его происходит в начале нашего тысячелетия. Но начинает Тлеуберген Жумамуратов свое повествование с описания вечно молодой, неукротимого нрава Аму, над которой время, кажется, бессильно: именно с запоминающихся строк, посвященных могучей и прекрасной реке, читатель настраивается на восприятие динамичных событий, запечатленных на страницах романа:

Люблю смотреть я, как
                    летит Аму
С неистовою песнею
                    вперед.
И так отрадно сердцу
                    моему
Над бешеной лавиной
                    желтых вод

Задора столько в
                    яростных волнах,
в них чувствуется
                    столько юных сил,
Как будто танец в
                    золотых шелках
красавиц на стремнине
                    закружил.

      Далее автор рисует широкую картину жизни каракалпаков, их борьбу за свою независимость, показывает истоки большой дружбы каракалпакского и русского народов.
          С большим мастерством Тлеуберген Жумамуратов описывает события, предшествующие решающему сражению каракалпаков с воинством хана Кокше, и само сражение. Особенно отличился в нём русский юноша Парамон.
        В трудный для родной земли час, когда нашествие хана Кокше принесло каракалпакам неисчислимые страдания и беды, Давкара послал гонца к русскому князю с просьбой о помощи. Тлеуберген Жумамуратов в начале VII главы подчеркивает:

Каракалпак с надеждою
                    всегда
Смотрел на север. Рад
                    он был, когда
Князь Долгорукий
                    заявил: «Навек
одни у нас и радость и беда».

      В дружбе с храбрыми русичами «черные клобуки» - так в русских летописях назывались каракалпаки – видели надежную опору в час опасности со стороны иноземных завоевателей. Ждал помощи с севера и правитель Давкара. Эта помощь пришла в лице русского юноши Парамона. Окрыленный письмом Макарьи, он отправился на поиски своей возлюбленной и пришел на помощь Давкаре накануне сражения с ханом Кокше. Правитель выиграл сражение при участии Парамона, наносившего врагам жестокий урон:

Казалось, Парамон
                    неуязвим.
Он одного батыра за
                    другим,
Все ближе подходя
                    к Кокше, сбивал.
И хан позорно от него бежал.

      Яркая образность и афористичность, напряженные диалоги, полная юмора народная речь делают роман в стихах «Красавица Макарья» произведением, в котором жизнь каракалпаков показана масштабно, правдиво, достоверно.
       Как и главные герои романа, образы Давкары, хана Кокше, схлестнувшихся в смертельной схватке Аяза и Джапара запоминаются читателю, волнуют его сердце сопереживанием с теми из них, кто борется за правое дело. А рассказ о том, как «красавиц молодых обезглавливал Шаррик», подручный хана Кокше вызывает чувство печали: из этих строк читатель узнает, какая смертельная опасность угрожала каракалпакам со стороны врагов, мечтавших поработить гордый и свободолюбивый народ.
     «Красавица Макарья» удача не только автора, но и Аркадия Каныкина, который перевёл это произведение на русский язык. Роман выражает идеи дружбы, равенства, братства между народами. Тем он и дорог читателю.

 

Газета «Московский литератор» N 22, 8 июня 1979 г., стр.3

Я СЕРДЦЕ, ЖИЗНЬ И ПЕСНЬ ОТДАМ СТРАНЕ…

Автор Джемс Паттерсон

          Много удивительных легенд, фантастических сказок и поговорок, загадок, обрядовых песен сохранил в своей памяти степной народ каракалпаки. В дошедшем до нас фольклоре слышатся отголоски скрытого временем прошлого.
          Передо мной новая книга народного поэта УзССР и ККАССР Тлеубергена Жумамуратова «Красавица Макарья». В ней остается верен традиции своего народа, создавшего такие совершенные творения, как героическая поэма «Сорок девушек», воспевающая идеалы справедливости и гуманизма.
Каракалпаки издавна поселялись вблизи границ русских княжеств. Бытующие в народе песни, легенды повествуют, что древние каракалпаки проживали на территории нынешнего Крыма и на берегах Или (Волги).
          История каракалпаков неразрывно связана с историей Русского государства. Как известно из русской летописи 1149 года, «смерть киевского князя Изяслава оплакивалась всей русской землёй и всеми «Черными клобуками»» (каракалпаками).
          Поэт вглядывается в строгий лик реки, словно в глубь истории своёго народа:

Летят в едином русле
                              чередой
Волна крутая за волной
                              вослед.
Но проследи за каждою
                              волной:
Все разные, и двух похожих
                              нет.

       Прекрасен образ лирической героини. Когда городу угрожает опасность, она готова, принеся себя в жертву, предотвратить бойню. Собирает отряд смелых девушек готовится к обороне города.
          … После дительного пути караван прибывает в русский город на Волге. На ярмарке дочь Давкары, правителя Багдада, знакомится с русской девушкой Людмилой и дарит ей красивое платье из ткани, сотканной каракалпакскими мастерицами. Макарья изучает русский язык. Людмила рассказывает подруге о своем двадцатилетнем брате Парамоне, который по её словам, щедр душой, отважен и удал, умён и образован.
          Элементы сказочного умело вплетаются в ткань повествования, создавая неповторимый орнамент словесной живописи.
          Каракалпакская девушка и Парамон садятся за шахматную доску.

Как же встретились
                    за шахматной доской
Русский юноша и дочь твоя,
                    Восток?

          Исход шахматной встречи юноши и красавицы уже предрешен: её образ ранил его сердце.
          Отец девушки, догадавшись о том, что она полюбила племянника русского князя, спешно отправляет караван в обратный путь.
          Автор постоянно как бы напоминает в лирических отступлениях о своем присутствии:

Но простимся с милой девушкой пока.
Если слушать песнь,
                    читатель, не устал,
мы на волжские вернемся
                    берега…

     Макарья пишет письмо любимому. Она понимает, что нелегок путь от уральских гор до берегов Джейхуна (Амударьи), течение которого стремительно, как бег дикого жеребца. И перстень золотой - талисман – должен уберечь его от опасностей, поджидающих в пути вдоль «Хорезмского берега морского» и в «зловеще и угрюмо полыхающей под солнцем» пустыне Каракумы…
       Впечатляюща образность, метафоричность языка, которым написаны главы романа:

радуга наподобие «кушака из маргеланского шелка»;
«на сердце у неё немало слов, как в сундуке закрытом»;
«кинжал лизнул холодным острием Джапара сердце»;
«как перстни, весело сверкают на травинках дождевые капли»;
«толпы тихих, оробевших трав».

        А вот картины природы, мирного труда, когда «дехканин с деревянной сохой» идёт по весенней земле, а на лугах пасутся отары и стада. И прихорашиваясь бродят по траве фазаны.
          Или момент сражения:

Как будто птиц неведомых
                    крыла.
Все поле битвы
                    пыль заволокла…

       Два народа, русский и каракалпакский, давно породнились меж собой:

Повелось у нас
                    в седые времена
Отдавать за русских
                    девушек степных…

И немало у джигитов
                    русских жен…

      Русская женщина-мать, напутствуя сына, говорит ему: «Сынок, в какой ты ни поедешь край, обычаи чужие уважай».

Парамон скачет на коне:

Была в нем удаль русская
                    видна,
Спокойная, как вся его
                    страна!

       Ещё Юрий Долгорукий, имея в виду каракалпаков и русских говорил: «У нас одни и радость и беда».

И русичей,
          ведя с врагом бои,
На помощь звали прадеды
          мои,

- пишет поэт.
       Имя легендарного русского витязя Парамона, побеждающего злого дракона, передаваясь из уст в уста преобразилось в звучании:

И люди
          на каракалпакский лад
Уже его назвали Караман.

      Согласно старинным легендам в далекой России в честь каракалпакской девушки Макарьи её именем называется древний Нижний Новгород.
       Воспевая проверенную временем дружбу русского и каракалпакского народов, автор пишет:

Весть в Октябре пришла в мои края:
свершилась революция моя!

     В заключение нельзя не сказать о том, что издание прекрасно выполнено в полиграфическом отношении. Хочется поблагодарить и переводчика Аркадия Каныкина за образное, одухотворенное, близкое к подлинному переложение на русский язык романа в стихах.
____________________
Тлеуберген Жумамуратов «Красавица Макарья». Роман в стихах. Перевод с каракалпакского Аркадия Каныкина Изд-во имени Гафура Гуляма.