Наўрыз байрамыңыз бенен!

19 март 2015 жыл

Ҳүрметли сайт мийманлары!


         Сизлерди жақсылық, бирлик, бир-бирин тусиниўшилик байрамы, жаңарыў, муҳаббат ҳәм гөззаллық рәмзи - Наўрыз әййамы менен қутлықлаймыз!
        Жаңа оянып киятырған бәҳәр қуяшының нурлары ҳәр-бир шанараққа тынышлық, келешекке умит, ойлаған мақсетлердиң орынланыўына исеним алып келсин.
       Сизлерге беккем ден саўлық, күнделикли турмысыныздың қуўанышлы ҳәм нәтийжели болыўын, жумысларыңызда тасқын табысларға ҳәм жеңискенликлерге ерисиўиңизди тилеймиз!

 

Ҳүрметпенен,
Администрация